Strawberry Limoncello

Refreshing limoncello featuring Frankly Organic Strawberry Vodka

White Summer Sangria

White Sangria featuring Frankly Strawberry Lemon Vodka

Shrub Life

Tall cocktail featuring Frankly Strawberry Lemon Vodka

The Italian

Herbal cocktail featuring Frankly Strawberry Lemon Vodka